Wymagane dokumenty

Kandydaci, którzy wnieśli opłatę rekrutacyjną proszeni są o składanie dokumentów w komisjach rekrutacyjnych.

Dokumenty prosimy składać w kartonowych teczkach wiązanych, na których należy czytelnie napisać kierunek studiów, imię i nazwisko oraz dokładny adres (z numerem kodu pocztowego).

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:

  • podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia (podanie) na studia oraz zgodę na wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej (wydruki z programu internetowej rejestracji kandydatów IRK)

  • kserokopia*) świadectwa maturalnego (dojrzałości), po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu (nie dotyczy kandydatów na drugi stopień),

  • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (absolwenci nowej matury) po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu (nie dotyczy kandydatów na drugi stopień),

  • jedną fotografię o wymiarze 35x45 mm oraz fotografię w wersji elektronicznej (w systemie rekrutacji IRK),

  • Kandydaci na studia drugiego stopnia dostarczają kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub dyplomu magisterskiego, po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu,

  • zaświadczenie lekarskie zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi (tylko na kierunkach, na których program nauczania wskazywałby na możliwość występowania czynników szkodliwych dla zdrowia; obowiązkowe na kierunek lekarski).
    W przypadku kierunku lekarskiego Zaświadczenie lekarskie zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi (skierowanie lekarskie zostanie wręczone kandydatom w momencie wydawania decyzji o przyjęciu na studia. Wówczas student I roku kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim ma obowiązek dostarczenia zaświadczenia lekarskiego od lekarza medycyny pracy do dnia 30 września br. (tj. dzień adaptacyjny). W przypadku niedostarczenia zaświadczenia student nie zostanie dopuszczony do zajęć praktyczno-dydaktycznych.

    *) Kandydaci na kierunek lekarski zakwalifikowani do przyjęcia na studia muszą dostarczyć komisji oryginał świadectwa maturalnego, który zostanie im zwrócony po rozpoczęciu studiów lub szybciej, gdy będą chcieli zrezygnować z podjęcia studiów na UO. Kandydaci zakwalifikowani do rezerwy składają kopie świadectwa maturalnego w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, a oryginały w procesie rekrutacji uzupełniającej, gdy będą zakwalifikowani do przyjęcia na uwolnione miejsca.

Do postępowania rekrutacyjnego dopuszczona będzie osoba, która zarejestrowała się za pomocą internetowego formularza zgłoszenia i dokonała opłaty wnoszonej przez kandydata na studia. Wszystkie dokumenty kandydat musi dostarczyć w terminie określonym przez komisję rekrutacyjną pod rygorem skreślenia z listy zakwalifikowanych na studia.


.